Login

Sabiranje i oduzimanje cijelih brojeva sa upotebom zagrada

 

 

1. –5-3= -8            2-7=  -5               -4+3= -1           -2+5= 3                  7+(-5)= 2        

    -2-2=........         8-11=......           –20+7=......        –9+10=.......             6+(-1)=......... 

   -1-10=......         3-4=.........          –9+8=.........       –1+20=........             15+(-6)=...... . 

   -8-11=......        1-10=.......          –2+1=.........         –7+8=.........             13+(-7)=........  

   -13-4=......        8-9=...... ..          –15+10=......       –3+18=...... .             14+(-6)=.......    

              

Rješenje 1.

 

1. –5-3= -8            2-7=  -5               -4+3= -1                  -2+5= 3                     7+(-5)= 2       

    -2-2=-4             8-11=-3              –20+7= -13                –9+10=1                   6+(-1)=5

   -1-10=-11          3-4=-1               –9+8=-1                     –1+20=19                  15+(-6)=9

   -8-11=-19          1-10=-9             –2+1=-1                      –7+8=1                     13+(-7)=6

   -13-4=-17           8-9=-1               –15+10=-5                 –3+18=15                 14+(-6)=8    

2. -4-4=.......        –7+15=.......      –4+5=........                –7-(-2)=.-7+2=....         

    6-9=.......        7-15=........          5+(-4)=....               4-(-5)=..................         

    –3+2=....        –7-15=.......         –5-4=........             -(-7)-3=..................      

    8+(-6)=...        17+(-7)=....        –5+4=......              3-(-4)-9=................      

   –4+13=....        –15+7=......         4-5=........             -(-1)-(-4)-(-5)=.........      

              

Rješenje 2.

 

2. -4-4=-8             –7+15=               –4+5=                   –7-(-2)=.-7+2=-5         

    6-9=-3              7-15=-8                 5+(-4)=1                    4-(-5)=4+5=9         

    –3+2=-1           –7-15=-22             –5-4=-9                   -(-7)-3=+7-3=4      

    8+(-6)=2          17+(-7)=10            –5+4=-1                   3-(-4)-9=3+4-9=7-9=-2      

   –4+13=          –15+7=-8              4-5=-1                  -(-1)-(-4)-(-5)=+1+4+5=10      

 

 

  1.  –6+5-4+8-7=...................................................................................

17+9-23+47-72=..............................................................................

-7+16-2       =.................................................................................

14-19+6-1=.....................................................................................

-4+8-9+20=......................................................................................

-7-15+3   =.........................................................................................

-5-4+3 =..............................................................................................

-5-4+3-2+8=........................................................................................

              

Rješenje 3.

 

  1.  –6+5-4+8-7 = -17+13 = -4

17+9-23+47-72 = -95+73 = -22

-7+16-2       = -9+16 =

14-19+6-1 = -20+20 = 0

-4+8-9+20 = -13+28 = 15

-7-15+3   = -22+3 = -1

-5-4+3 = -9+3 = -6

-5-4+3-2+8 = -11+11 = 0

 4.   a+(-b-c)=......................           –(11-16)=.......................          –(-45+12)-(-5+3)=..........................

    a-(b-c)=....................               (2-3)-(-3+7)=................             (-5+11)-(-7+25)=..............................

    a-(-b-c)=......................            8-7-(3-15)=.......................         (a-b)-(a+b)=......................................

   -(a+b-c)=.....................            –8-(-5-8)=.........................          28-(5-28)=.........................................

   a+(b-c)=......................              –8-2+(-5+7)=....................          –25-(18-36)=...................................

    8-4·5=  .................................. ....................................... ........................................................                           

    7-[-9+3-(2-8)]=....................... ...................................................................................................

    -13-[8-15-(-3+8)]=.....................................................................................................................

    5-[18-13-(15-17)]=.....................................................................................................................

     -[(25-18)+(15-13)]=..................................................................................................................

              

Rješenje4.

 4.   a+(-b-c)= a-b-c             –(11-16)=-11+16=5                  –(-45+12)-(-5+3)=45-12+5-3=-15+50=35

    a-(b-c)= a-b+c                  (2-3)-(-3+7)=2-3+3-7=-5         (-5+11)-(-7+25)=-5+11+7-25=-30+18=-12

    a-(-b-c)= a+b+c               8-7-(3-15)=8-7-3+15=-10+23=13         (a-b)-(a+b)=a-b-a-b=0

   -(a+b-c)= -a-b+c               –8-(-5-8)=-8+5+8=5                             28-(5-28)=28-5+28=56-5=51

   a+(b-c)= a+b-c                –8-2+(-5+7)=-8-2-5+7= -15+7=-8         25-(18-36)=-25-18+36=-43+36=-7

    8-4·5= 8-20=-12                                       

    7-[-9+3-(2-8)]= 7-[-9+3-2+8]= 7+9-3+2-8=18-11=7

    -13-[8-15-(-3+8)]= -13-[8-15+3-8]= -13-8+15-3+8=-24+23=-1

    5-[18-13-(15-17)]= 5-[18-13-15+17]= 5-18+13+15-17=-35+33=-2

     -[(25-18)+(15-13)]= -[25-18+15-13]=-25+18-15+13=-40+31=-9

  5.Izračunaj:                                                                        

   a) –13-15-17= ...................................                        b)-13-15+17=.........................................                                           

  c) –17-12-34= ................................                          d)  -19+28+9=............................

Rješenje5.

  5.Izračunaj:                                                                        

   a) –13-15-17=-45                                                      b)-13-15+17=-28+17=-11                                       

  c) –17-12-34=-63                                                      d)  -19+28+9=37-19=18

6.Oslobodi se zagrade pa izračunaj:                                       7.Oslobodi se zagrade pa izračunaj:    

   a)-7-(3-4)-8= ..........................................................                   a) –8-(-3+4)-9=..............................

   b) –[5-(-2+9)]-3=.....................................................                     b) –[7-(3-6)]-8=............................

   c) –1+(-3+7)+(7-8)=...................................................                c) –4+(4-8)+(-4+7)=........................

   d) –{-(5-7)+[-7-(8-12)]-3}=......................................                 d) –{-(-4+8)+[7-(-8+12)]-5}=.............

        ......................................................................                      ...........................................

Rješenje 6.i 7.

6.Oslobodi se zagrade pa izračunaj:                                       7.Oslobodi se zagrade pa izračunaj:    

   a)-7-(3-4)-8=-7-3+4-8=-18+4=-14                              a) –8-(-3+4)-9=–8+3-4-9=-21+3=-18

   b) –[5-(-2+9)]-3=–[5+2-9]-3=-5-2+9-3=-10+9=-1   b) –[7-(3-6)]-8=–[7-3+6]-8=-7+3-6-8=-21+3=-18

   c) –1+(-3+7)+(7-8)= –1-3+7+7-8=-12+14=2            c) –4+(4-8)+(-4+7)= –4+4-8-4+7=-16+11=-5

   d) –{-(5-7)+[-7-(8-12)]-3}= –{-5+7+[-7-8+12]-3}=      d) –{-(-4+8)+[7-(-8+12)]-5}= –{+4-8+[7+8-12]-5}=

   = –{-5+7-7-8+12-3}=+5-7+7+8-12+3=4                          = –{+4-8+7+8-12-5}=-4+8-7-8+12+5=-19+25=6                                                     

8.Riješi jednačine:                                                                  9.Riješi jednačine:               

   a) 4-x=-16            b) –2-(x-5)=4                                          a)-5-x= -11             b) 4-(-x+6)=-1

              

Rješenje 8. i 9.:

 

8.Riješi jednačine:                                                                  9.Riješi jednačine:               

   a) 4-x=-16             b) –2-(x-5)=4                                              a)-5-x= -11             b) 4-(-x+6)=-1

      -x=-16-4                -2-x+5=4                                                      -x=-11+5                4+x-6=-1

      -x=-20                     -x=4+2-5                                                      -x=-6                        x=-1-4+6

       x=20                       -x=1                                                               x=6                        x=1

                                        x=-1

 

10. Oslobodi se zagrada :                                                         11. Oslobodi se zagrada:

     a)-(-a+b-c+d)= ............................................................           a) –(a-b-c+d)=.....................................

    b) –a-[-b+(a+b)]= ............................................................        b) a+[-b-(a-b)]=...................................

Rješenje 10. i 11.:

10. Oslobodi se zagrada :                                                         11. Oslobodi se zagrada:

     a)-(-a+b-c+d)=a-b+c-d                                                           a) –(a-b-c+d)=-a+b+c-d

    b) –a-[-b+(a+b)]= –a-[-b+a+b]=-a+b-a-b=-2a                b) a+[-b-(a-b)]=a+[-b-a+b]=a-b-a+b=0

   c) –{a-[-a-(b-a)+b]}= –{a-[-a-b+a+b]}=–{a+a+b-a-b}=      c) –{-a –[(b+a)-b]}= –{-a –[b+a-b]}=

    =–a-a-b+a+b=-a                                                                 =–{-a –b-a+b}=a+b+a-b=2a

12.Odrediti (x,y) , x i y Z za koje vrijedi      ǀxǀ·ǀyǀ=24                     

              

Rješenje 12.:

12.Odrediti (x,y) , x i y Z za koje vrijedi    ǀxǀ·ǀyǀ=24     

         Rj(x,y) {(2,12),(12,2),(-2,-12),(-12,-2),(-2,12),(2,-12),(12,-2),(-12,2), (3,8),(8,3),(-3,-8),(-8,-3),(-3,8),(8,-3),(-8,3),(3,-8),(4,6),(6,4),(-4,-6),(-6,-4),(6,-4),(-4,6),(-6,4)(4,-6),(1,24),(24,1),(-1,-24),(-24,-1),(-1,23),(1,-24),(24,-1),(-24,1)}