Login

       

 

                       Množenje i dijeljenje u prvom milionu

 

1.Ako je a ∙ b = 2 360 izračunati :

a)3a ∙ b =

b)a ∙ 4b =

Rješenje:

a)3a ∙ b =3·2 360 = 7 080

b)a ∙ 4b =2 360·4=9 440

2.Ako je a : b = 64 izračunati :

a)4a : b =

b)a : 4b =

Rješenje:

a)4a : b = 64·4 = 256

b)a : 4b = 64:4 = 16

3.Izračunati primjenjujući osobine množenja i dijeljanja :

                     a)(91 ∙ 77) : 11 =

                        (75∙ 8 ∙ 5) ∙ 4 =

                     b)(720 : 48) ∙ 6 =

      (6 100 : 25) : 4 =

Rješenje:

a)(91 ∙ 77) : 11 = 91·(77:11) = 91·7 = 637

   (75∙ 8 ∙ 5) ∙ 4 =(75 ∙4)·( 8 ∙ 5) =300·40=12 000

b)(720 : 48) ∙ 6 =720:(48:6)=720:8=90

   (6100 : 25) : 4 =6100:(25·4)=6100:100=61

4.Podijeli koristeći osobinu nepromjenljivosti količnika

a)525 : 25 =

b)8 050 : 25 =

Rješenje:

          5.Pomnoži koristeći olakšice

                 a) 3 420 ∙ 125               b) 537 ∙ 281

                c) 2 834 ∙ 145                 d) 311 ∙ 240

Rješenje:

         6.Riješiti jednačine i provjeriti rješenja

a)(100 + x) : 550 = 

b)(81 : n) ∙ 10 = 90

Rješenje:

7.Riješiti nejednačine:

         a)a : 8 > 375

         b) 4x – 2 345 ≤ 3 491

Rješenje:

 

8.Podijeli i uradi provjeru

a)54 012 : 42

b)256 842 : 22 =

Rješenje:

 9.Izračunaj vrijednost izraza 53 182 – (85 + a) ∙ m, za :

  a)a = 165, m = 8

  b)a = 95, m = 10

Rješenje:

 10.Riješi zadatak tako da prvo napišeš brojni izraz. Od 20 kg 

       pšenice dobije se 16 kg brašna. U mlin je dovezeno 36

       vreća pšenice, a u svakoj vreći ima 80 kg pšenice. Koliko

       će se kilograma brašna dobiti kad se samelje sva pšenica?

Rješenje:

                 (36·80):20·16=36·(80:20)·16=36·4·16=144·16=2 304

                Kad se samelje sva pšenica dobit će se 2 304 kilograma brašna.