Login

                    

Kontrolni broj 2. Brojevi prvog miliona. Ugao

1. Napiši broj u obliku zbira proizvoda broja i dekadske jedinice.

53 287=________________________________________________

426 457=________________________________________________

207 008=________________________________________________

520 204=________________________________________________

Rješenje:


  1. Napiši broj u obliku zbira proizvoda broja i dekadske jedinice i u obliku zbira proizvoda broja i stepena dekadske jedinice.

53 287= 5·10 000+3·1 000+2·100+8·10+7= 5·104+3·103+2·102+8+10+7

426 457= 4·100 000+2·10 000+6·1 000+ 4·100+5·10+7= 4·105+2·104+6·103+ 4·102+5·10+7

207 008= 2·100 000+7·1 000+8= 2•105+7•1 03+8

520 204= 5·100 000+2·10 000+ 2·100+4= 5·105+2·104+ 2·102+4


2. Koju mjesnu vrijednost ima broj 7 u brojevima:

           56 842_________________             634 687____________________

        72 363__________________             216 366____________________

Rješenje:

2. Koju mjesnu vrijednost ima broj 6 u brojevima:

           56 842_____H                                   634 687________SH,S_____

           72 363_____D                                  216 366__________H,D,J

3. Napiši ciframa brojeve:

         -dvjesto sedam hiljada tristo pet__________________________________

         -osam hiljada dvadeset dva_______________________________________

         -četiristo dvije hiljade tristo dvadeset tri __________________________

       -devet hiljada tri____________________________________________

Rješenje:

3. Napiši ciframa brojeve:

         -dvjesto sedam hiljada tristo pet                207 305

         -osam hiljada dvadeset dva                            8 022

         -četiristo dvije hiljade tristo dvadeset tri      402 323

       -devet hiljada tri                                                 9 003

4. Napiši brojeve za 100 veċe od:

           325 405             85 003         248 929               349 956

           ______              ______         ______               _______

Rješenje:

4. Napiši brojeve za 100 veċe od:

           325 405             85 003         248 929               349 956

          325 505              85 103         249 029               350 056

 

5.Izrazi u milimetrima:

       8 hm 7 dam 5dm 6 cm 3 mm=______________________

                 8 dam 4 dm 8 cm 8 mm=_______________________

     9 hm     4 m 2 cm 7 mm =_____________________________

Rješenje:

5.Izrazi u milimetrima:

       8 hm 7 dam 5dm 6 cm 3 mm= 870 563 mm

                 8 dam 4 dm 8 cm 8 mm= 80 488 mm

       9 hm     4 m 2 cm 7 mm =         904 027 mm

   6. Ciframa 2,3,1,5,6,7 napiši najmanji i najveċi šestocifreni broj.

       Najmanji:_____________________

       Najveċi :______________________

Rješenje:

   6. Ciframa 2,3,1,5,6,7 napiši najmanji i najveċi šestocifreni broj.

       Najmanji: 123567

       Najveċi :   765321

Rješenje:

Rješenje:

 

kontrolni2 zad 9

Rješenje:

kontrolni rad 2 zad 10

Rješenje: